Kurssin raportointi tehdään kurssin toteuduttua. Kurssit pitää raportoida viimeistään kaksi (2) kuukautta kurssin päättymisen jälkeen, poikkeuksena marras-joulukuussa päättyvät kurssit, jotka pitää raportoida vuoden loppuun mennessä. Raportin perusteella vahvistetaan lopullinen kurssituen määrä kurssikohtaisesti. Kurssin lopullinen tuntimäärä ja toteutuneet kustannukset vaikuttavat tuen määrään.

Miten kurssi raportoidaan

Raportti tehdään täyttämällä raportointilomake (linkki sivun alareunassa). Kurssi raportoidaan toteutuneessa laajuudessa eli kaikki opetustunnit tulee sisällyttää kurssiohjelmaan, vaikka kurssitukea olisi myönnetty pienemmälle tuntimäärälle.

Raportointilomakkeen lisäksi palautetaan kurssiohjelma/tuntikirjanpito ja osallistujaluettelo (esimerkkitiedostot ladattavissa alla). Kurssiohjelma- ja osallistujaluettelolomakkeet lähetetään sähköpostilla info

Kurssiohjelmasta tulee käydä ilmi kurssin päivämäärät, opetustuntien alkamis- ja päättymisajat, opetustuntien määrä (huom! opetustunnin kesto on 45 minuuttia), opintosisällöt ja kouluttajat. Huomaathan, että konsertteja, esiintymisiä tai opetuksen suunnittelua ei lasketa mukaan opetustuntien määrään.

Kurssiohjelmassa tulee kertoa jokaisen kerran opintosisältö. Tämä ei tarkoita harjoituksen rakennetta (äänenavaus ja käydyt kappaleet), vaan harjoituksen opinnollista sisältöä, esimerkiksi musiikillisia asioita, kuten sointi, fraseeraus, intonaatio, mitä milläkin kohtaa on tarkoitus oppia. Yksittäisen kappaleen opettelu tai konsertti ei myöskään itsenään ole tunnin opintosisältö.

Osallistujalistoissa tulee olla tieto myös siitä, minkä verran on naisia ja miehiä sekä netto-osallistujamäärä (ei ole aiemmin saman vuoden aikana osallistunut TSL:n kurssille). Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 10 vähintään 15-vuotiasta osallistujaa. Kurssituki on tarkoitettu ryhmäopetukseen.

Raportit tarkistetaan STM:n toimistolla. Raportin tarkistuksen yhteydessä saatetaan pyytää lisätietoja, mikäli raportti on ollut puutteellinen.

Kurssituen määrä

Kurssituen määrä on 10–26 € / opetustunti, kuitenkin maksimissaan puolet kuluista (eli kuluja pitää olla 20 euroa / opetustunti 10 euron tukeen, pääsääntöisesti tätä pienempää tukea ei makseta). Tuen lopullinen määrä päätetään raportoinnin perusteella (enimmäismäärä on ilmoitettu hakemuksen perusteella).

Kurssin lopullinen tuntimäärä ja toteutuneet kustannukset vaikuttavat tuen määrään. Tuen määrä voi siis muuttua aiemmin myönnetystä enimmäismäärästä, jos kuluja tai tunteja ei ole tarpeeksi. Tuki voi kattaa korkeintaan 50 % kuluista.

Tuki maksetaan raportoinnin jälkeen raportointilomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille.

Hyväksyttävät kustannukset

Kurssitukea myönnetään kouluttajan palkkioihin ja työnantajakuluihin, matkakuluihin, päivärahoihin ja majoituskustannuksiin, osallistujien matkakustannuksiin (mikäli ryhmä maksaa ne), kurssista aiheutuviin ilmoitus- ja monistuskuluihin, opetusvälinevuokriin, opetustilavuokriin ja opetusmateriaalikustannuksiin.

Kaikista kuluista tulee löytyä tositteet ryhmän/taustayhteisön kirjanpidosta. Kuitteja ei tarvitse toimittaa kuin pyydettäessä. Kuitteja tulee säilyttää kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, jolloin kurssi on toteutettu. Pitäkää myös huolta siitä, että raportoimanne kulut vastaavat kuitteja.

Kurssitukea ei myönnetä kurssijärjestäjän kiinteisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi vakituisen henkilökunnan palkkoihin tai tilavuokriin. Kurssitukea ei myönnetä myöskään yhdistystoiminnan kuluihin, kuten jäsenmaksuihin, taloushallinnon kuluihin tms. Konserttikulut (tilavuokrat, markkinointikulut, esiintymispalkkiot) eivät myöskään ole hyväksyttäviä kuluja, koska konsertteja ja esiintymisiä ei lasketa mukaan kurssitunteihin.

Kurssitukea ei voi käyttää opetustunteihin, joihin ryhmä saa muuta kohdennettua julkista tukea (esim. tukea joltain toiselta opintokeskukselta) tai jotka kuuluvat kansalais-/työväenopiston tms. oppilaitoksen opetusohjelmaan.

Jäsenryhmä voi käyttää kurssitukea vain itse järjestämäänsä koulutukseen, johon liittyvät maksutositteet löytyvät ryhmän kirjanpidosta. Tukea ei voi käyttää osallistuttaessa muiden tahojen järjestämään koulutukseen, ei edes osallistumismaksuihin tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

Muita ohjeita

Avustuksen saajalla on velvollisuus ilmoittaa peruuntuneista tai pienentyneistä kursseista välittömästi, jotta avustus voidaan ohjata muuhun käyttöön. Myönnetty avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.

TSL-kurssituki on valtion myöntämää tukea, jonka käyttöä valvotaan. Tuki ohjataan laadukkaaseen ja tavoitteelliseen koulutustoimintaan. Kurssien järjestäjiltä ja/tai osanottajilta saatetaan pyytää kurssin raportoinnin jälkeen lisätietoja esim. oppimistavoitteiden toteutumisesta tai tositekopiot tositetarkastusta varten. Myös TSL voi pyytää lisätietoja osallistujista (ns. profiilitiedot).

Kurssiin liittyviä kuitteja, osallistujaluetteloita yms. dokumentteja tulee säilyttää kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, jolloin kurssi on toteutettu. 

Lataa tästä esimerkkitiedostot

Tuntikirjanpito (doc)

Osallistujaluettelo (doc)

 

Tästä pääset raportointilomakkeeseen