Kurssin raportointi tehdään kurssin toteuduttua. Kurssit pitää raportoida viimeistään kaksi (2) kuukautta kurssin päättymisen jälkeen, poikkeuksena marras-joulukuussa päättyvät kurssit, jotka pitää raportoida vuoden loppuun mennessä.

Raportin perusteella vahvistetaan lopullinen kurssituen määrä kurssikohtaisesti. Kurssin lopullinen tuntimäärä ja toteutuneet kustannukset vaikuttavat tuen määrään.

Miten kurssi raportoidaan

Raportti tehdään täyttämällä raportointilomake (linkki sivun alareunassa). Kurssi raportoidaan toteutuneessa laajuudessa eli kaikki opetustunnit tulee sisällyttää kurssiohjelmaan, vaikka kurssitukea olisi myönnetty pienemmälle tuntimäärälle.

Raportointilomakkeen lisäksi palautetaan kurssiohjelma/tuntikirjanpito ja osallistujaluettelo (lomakepohjat ladattavissa alla, mutta voit käyttää myös omia). Kurssiohjelma- ja osallistujaluettelolomakkeet lähetetään sähköpostilla info

Tutustu raportointiohjeisiin huolellisesti! Raportissa annetaan tarkat tiedot toteuman/tositteiden mukaisesti.

Raportin liitteet

Kurssiohjelmasta tulee käydä ilmi kurssin päivämäärät, opetustuntien alkamis- ja päättymisajat, vähintään 15 minuutin mittaiset tauot, opetustuntien määrä (huom! opetustunnin kesto on 45 minuuttia), opintosisällöt ja kouluttajat. Huomaathan, että konsertteja, esiintymisiä tai opetuksen suunnittelua yms. varsinaisen koulutuksen ulkopuolista toimintaa ei lasketa mukaan opetustuntien määrään, eikä niitä siis myöskään tule kirjata kurssiohjelmaan.

Kurssiohjelmassa tulee kertoa jokaisen kerran opintosisältö. Tämä ei tarkoita harjoituksen rakennetta (äänenavaus ja käydyt kappaleet), vaan harjoituksen opinnollista sisältöä, esimerkiksi musiikillisia asioita, kuten sointi, fraseeraus, intonaatio, mitä milläkin kohtaa on tarkoitus oppia. Yksittäisen kappaleen opettelu tai konsertti ei myöskään itsenään ole tunnin opintosisältö. Opintosisältö ei voi myöskään olla kuoroharjoitus/orkesterisoitto ilman tarkempaa määrittelyä. Kuoron tai orkesterin johtajan ammattitaitoa kannattaa käyttää hyödyksi opintosisältöjen kirjaamisessa. Opintosisällön olisi tarkoitus vastata hakemukseen kirjattuja tavoitteita. Mikäli opintosisällöt ovat aivan eri asioita kuin tavoitteet ennen kurssia, olisi hyvä liittää mukaan arvio siitä, miksi näin kävi.

Osallistujaluetteloon kerätään osallistujien nimet ja sähköpostiosoite. Osallistujalistoissa tulee olla tieto myös siitä, minkä verran on naisia ja miehiä sekä netto-osallistujamäärä (ei ole aiemmin saman vuoden aikana osallistunut TSL:n kurssille) ja tieto alle 15-vuotiaiden määrästä. Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 10 vähintään 15-vuotiasta osallistujaa. Kurssituki on tarkoitettu vain ryhmäopetukseen.

Osallistujaluettelosta tulee käydä ilmi kaikki henkilöt, jotka ovat kurssin aikana osallistuneet opetukseen. Harjoituskohtaista listaa ei tarvita. Osanottajamääräksi raportointilomakkeelle merkitään kaikkien kurssille osallistuneiden henkilöiden yhteismäärä. Sillä ei ole merkitystä, kuinka monissa harjoituksissa kukin on käynyt.

Varmista että liitteissä on samat tunti- ja osanottajamäärät kuin ilmoitat raportointilomakkeella!

Raportin tarkistaminen

Raportit tarkistetaan STM:n toimistolla. Raportin tarkistuksen yhteydessä saatetaan pyytää lisätietoja, mikäli raportti on ollut puutteellinen tai siinä on muita epäselvyyksiä.

Kurssituen määrä

Kurssituen määrä on 10–30 € / opetustunti, kuitenkin maksimissaan puolet kuluista (eli kuluja pitää olla 20 euroa / opetustunti 10 euron tukeen, pääsääntöisesti tätä pienempää tukea ei makseta). Tuen lopullinen määrä päätetään raportoinnin perusteella (enimmäismäärä on ilmoitettu hakemuksen perusteella).

Kurssin lopullinen tuntimäärä ja toteutuneet kustannukset vaikuttavat tuen määrään. Tuen määrä voi siis muuttua aiemmin myönnetystä enimmäismäärästä, jos kuluja tai tunteja ei ole tarpeeksi. Tuki voi kattaa korkeintaan 50 % kuluista.

Tuki maksetaan raportoinnin jälkeen raportointilomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille.

Hyväksyttävät kurssitunnit

TSL-tukea voi saada vain opetustunteihin, ei esim. suunnitteluun tai kokouksiin. Myöskään konsertit ja muut esiintymiset eivät ole hyväksyttäviä kurssitunteja.

Opetuksen tulee olla ryhmäopetusta eli tukea ei myönnetä yksityisopetukseen.

Kurssitukea ei voi käyttää opetustunteihin, joihin ryhmä saa muuta kohdennettua julkista tukea (esim. tukea joltain toiselta opintokeskukselta) tai jotka kuuluvat kansalais-/työväenopiston tms. oppilaitoksen opetusohjelmaan.

Jäsenryhmä/piirijärjestö voi käyttää kurssitukea vain itse järjestämäänsä koulutukseen, johon liittyvät maksutositteet löytyvät ryhmän kirjanpidosta. Tukea ei voi käyttää osallistuttaessa muiden tahojen järjestämään koulutukseen, ei edes osallistumismaksuihin tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

Hyväksyttävät kustannukset

Kurssitukea myönnetään kouluttajan palkkioihin ja työnantajakuluihin, matkakuluihin, päivärahoihin ja majoituskustannuksiin, osallistujien matka- ja majoituskustannuksiin (mikäli ryhmä maksaa ne), kurssista aiheutuviin ilmoitus- ja monistuskuluihin, opetusvälinevuokriin, opetustilavuokriin ja opetusmateriaalikustannuksiin.

Konserttikulut (tilavuokrat, markkinointikulut, esiintymispalkkiot yms.) eivät ole hyväksyttäviä kuluja, koska konsertteja ja esiintymisiä ei lasketa mukaan kurssitunteihin. Kurssitukea ei myönnetä myöskään yhdistystoiminnan kuluihin, kuten jäsenmaksuihin, taloushallinnon kuluihin tms. Kurssitukea ei myönnetä kurssijärjestäjän kiinteisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi vakituisen henkilökunnan palkkoihin tai tilavuokriin.

Ilmoitathan raportissa vain hyväksyttäviä kustannuksia!

Kulutositteet

Kaikista kuluista tulee löytyä tositteet jäsenryhmän/taustayhteisön kirjanpidosta. Pitäkää myös huolta siitä, että raportoimanne kulut vastaavat kuitteja.

Kuitteja ei tarvitse toimittaa kuin pyydettäessä. Kuitteja tulee säilyttää kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, jolloin kurssi on toteutettu. 

Muita ohjeita

Avustuksen saajalla on velvollisuus ilmoittaa peruuntuneista tai pienentyneistä kursseista välittömästi, jotta avustus voidaan ohjata muuhun käyttöön. Myönnetty avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.

Mikäli TSL-tuen käyttäjä jättää ilmoittamatta peruuntuneista kursseista tai toistuvasti pienentyneistä kursseista tai hakee toistuvasti tukea enemmän kuin todellisuudessa käyttää (pitkän aikavälin seurannassa), voi tämä vaikuttaa myönnettäviin tukisummiin tulevaisuudessa.

TSL-kurssituki on valtion myöntämää tukea, jonka käyttöä valvotaan. Tuki ohjataan laadukkaaseen ja tavoitteelliseen koulutustoimintaan. Kurssien järjestäjiltä ja/tai osanottajilta saatetaan pyytää kurssin raportoinnin jälkeen lisätietoja esim. oppimistavoitteiden toteutumisesta tai tositekopiot tositetarkastusta varten. Myös TSL voi pyytää lisätietoja osallistujista (ns. profiilitiedot, kuten koulutustausta ja ikä).

Kurssiin liittyviä kuitteja, osallistujaluetteloita yms. dokumentteja tulee säilyttää kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, jolloin kurssi on toteutettu.

Kurssin osallistujille tulisi kertoa, että kurssia tuetaan TSL:n kurssituella.

Lataa tästä esimerkkitiedostot

Tuntikirjanpito (doc)

Osallistujaluettelo (doc)

 

Tästä pääset raportointilomakkeeseen