Hyväksytty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.
Hämeenpuisto 33 B 26, 33200 Tampere
050 414 3442

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna-Mari Holma
Hämeenpuisto 33 B 26, 33200 Tampere
sanna-mari.holma

3. Rekisterin nimi

Suomen Työväen Musiikkiliiton toimintaan liittyvät rekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
-    jäsentoiminta,
-    henkilöstöhallinnon, palkkojen ja palkkioiden hoito,
-    asiakas- ja yhteistyösuhteen hoito,
-    palvelun tuottaminen,
-    tuotteiden ja palvelujen myynti ja markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme toiminnan tarkoitusta varten seuraavia henkilötietoja:
-    nimi,
-    osoite,
-    puhelinnumero,
-    sähköposti,
-    organisaatio tai yhteistyötaho,
-    henkilötunniste,
-    pankkitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan sinulta tai sinun puolestasi toimivalta taholta puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää STM:n ja samaan liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä STM:n yhteistyökumppaneilta.
Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa STM:n toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

STM luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille, STM:n valikoimille yhteistyötahoille ja STM:n piirijärjestöille. Tapahtuma- ja koulutuspalveluiden kulloisetkin yhteistyökumppanit saavat säännönmukaisesti tapahtumaan tai koulutukseen osallistuneiden henkilöiden ainoastaan ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia tapahtuman tai koulutuksen kannalta. Mikäli STM on sopimusehdoin sitoutunut olemaan luovuttamatta tietoja palvelun ulkopuolelle, noudatetaan ensisijaisesti sopimusehtoja.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A.    Manuaalinen aineisto

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme manuaalisesti käsiteltävien henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on pääsy niihin estetty. Huolehdimme, että ainoastaan niillä STM:n työtekijöillä ja STM:n lukuun toimivilla henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

B.    Digitaaliset/ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme digitaalisesti käsiteltävien henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Huolehdimme, että ainoastaan niillä STM:n työtekijöillä ja STM:n lukuun toimivilla henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain, yhdistyslain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan kuitenkin joutua säilyttämään pidempään kuin edellä on mainittu.

10. Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä sekä saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla: sanna-mari.holma. Pyyntösi käsitellään kuukauden sisällä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua, tietojen täydentämistä ja henkilötietojesi poistamista. Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla: sanna-mari.holma. Pyyntösi käsitellään kuukauden sisällä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa tai yhdistyksen säännöissä säädetyllä perusteella. Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla: sanna-mari.holma. Pyyntösi käsitellään kuukauden sisällä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Tähän selosteeseen on sovellettu Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita: http://www.tietosuoja.fi/fi/

Tietosuojaseloste pdf-muodossa